RODO

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maszrol Chamier-Gliszczyński Spółka Komandytowa, 83-209 Godziszewo , Siwiałka NIP: 5921987104 (dalej AD);
2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@maszrol.pl, albo na adres siedziby wskazany w ust. 1);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO.;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie pracownicy AD na podstawie upoważnienia;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe będą udostępniane wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, może Pani/Pan uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do organów;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją zamówienia (kontraktu) nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa w tym dla celów księgowo-podatkowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową;
11. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;